معماری

مقاله ترجمه شده مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی

tarjomeh

چکیده ترجمه فارسی مقاله:

این مقاله تحلیلی از تصویرسازی شبکه فردی بر مبنای ارزیابی سیستماتیک افراد در مقایسه با متقاضیانی که سبک آزادی را از شبکه فردی شان ایجاد کرده اند نشان می دهد. در اکثر موارد، تصویرسازی شبکه فردی جزییات مهمی را مطرح می کند که متفاوت از نقطه نظر متقاضیان می باشد. چندین بررسی موردی دیگر نیز مورد بحث قرار می گیرد که تاکیدی بر روی اطلاعات دیگر، زمانی که از تصویرسازی شبکه های فردی استفاده می کند، دارد.
کلیدواژه: شبکه های فردی؛ تصویرسازی؛ شناخت در این مقاله ما تمرکزمان را بر روی تصویرسازی از افرادی قرار می دهیم که متقاضیان او را می شناسد- یعنی شبکه های فردی. شبکه های اجتماعی نوعی از شبکه فردمحور می باشد؛ آن ها متشکل از مجموعه ای از خانواده، دوستان و آشنایانی می باشند که یک فرد مهم را احاطه می کنند. در تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه های فردی در مقایسه با کل شبکه های (اجتماعی محور) قرار می گیرند که تمرکز بر روی الگوی تعامل در یک گروه مرکزی می باشد.
معرفی تصویری شبکه های فردی در تحقیقات علوم اجتماعی زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در روانشناسی مشاوره ای و فعالیت های اجتماعی معمول می باشد. مطالعه ژنومی به عنوان تکنیک مورد استفاده متخصصان سلامت روانی برای دستیابی به ارتباط گذشته و حال می باشد که در اطراف یک بیمار وجود دارد (DeMaria, Weeks, و Hof ١٩٩٩; McGoldrick, Gerson, و Shellenberger ١٩٩٩). با نشان دادن نمودار خویشاوندی مردان، زنان و کودکان به صورت دایره و مثلث توسط انسان شناسان، متخصصان درمان شناس تلاشی را به منظور درک محیط اجتماعی که می تواند سهمی در این شرایط که افراد به دنبال کمک باشند، داشته باشد. این نمایش تصویری به درمان شناسان و بیماران کمک می کند تا محیط اجتماعی را که سهمی در به هم خوردن سلامت روانی آن ها دارد درک کنند. نمایش ژنومی معمولا تمرکزش را بر روی روابط خانوادگی نزدیک قرار داده و معمولا محیط اجتماعی را که شامل خویشاوندنی که زنده و یا در قید حیات نیستند به ترتیب وقوع زمانی نشان می دهد. تکنیک طرح زنجیره ای (Antonucci ١٩٨۶; Ajrouch, Antonucci, and Janevic ٢٠٠١) از سه دایره هم مرکز برای معرفی شبکه فردی متقاضیان استفاده می کند. در مرکز این دایره کلمه “YOU” قرار دارد. از متقاضیان خواسته می شود تا نام کوچک افرادی را که آن ها دقیق تر می شناسند در دایره میانی و آن هایی را که آشنایی کمتری دارند در دایره بیرونی قراردهند. طرح بدست آمده به محقق درکی از اندازه شبکه و توزیع شبکه شان بر مبنای نزدیکی روابط داده می شود.

چکیده نسخه انگلیسی مقاله:

This article presents an analysis of personal network visualization based on systematic evaluations of alter pairs compared t o freestyle drawings respondents m ade of their personal network. In most cases, personal network visualization provided im portant details that are different from respondents‟ perceptions. Several case studies are discussed that highlight the additional data provided when using personal network visualization.Keywords: personal networks; visualization; cognitionIn this article , we focus on the visual representation of people a respondent knows—their personal network . Personal networks are a type of egocentric network; they consist of the set of fa mily, friends, and acquaintances surrounding a focal person. In social network analysis, personal networks are contrasted with whole (sociocentric) networks in wh ich the focus is on the pattern of interactions within a focal group.Visual representations of personal networks are not used much in social science research but are common in couling psychology and social work. Genograms a re techniques used by mental health therapists to capture the relationships, both past and present, surrounding a client (DeMaria, Wee ks, and Hof 1999; Mc Go ldric k, Ge rson, and Shellenberger 1999). By representing men, wo men, and children as circles and triangles, as in a kinship diagra m used by anthropologists, therapists attempt to understand the social environ ment that may have contributed to the conditions that led them to seek help. The visual representation helps both therapists andclients understand the social environment that may be contributing to or hindering mental health. Genograms tend to focus on close, mostly fa mily relationships and typically represent the social environment chronologically, including re latives who are both living and dead. The hierarchical mapping technique (Antonucci 1986; Ajrouch, Antonucci, and Janevic 2001) uses three concentric c irc les to represent the personal network of the respondent. In the middle of the c irc l is the word ―YOU.‖ Respondents are asked to put the first name of people they know closely in the innermost circle  and those they know but are less close to in the outer circ le. The resulting map gives the researcher some sense of the size of the network and the distribution of their network based on closeness.Carrasco, Hogan, Wellman, and Mille r (forthcoming) used a similar approach with four concentric circ les. In their study, respondents free listed alters first, then placed them on the network map—those closest to the respondent in the inner circ les and those less close in the outer circles. Respondents were asked to place those who knew each other nearby and finally to draw circlesaround groups of respondents. This method adds network structural features to the hierarchical mapping technique.Perhaps the most straightforward technique for acquiring an image of a personal network is to ask respondents to draw them freestyle, with little instruction as to how they are represented. For e xa mple , respoents can be told to represent people with dots and groups of people with c irc les. Unlike genograms and hierarchical mapping, both of wh ich start with some structural constraints, freestyle drawing captures the variability in the way respondents represent their network. Despite its simp lic ity, there are fe w e xa mples of this approach in the literature. Coates (1985) used this technique in the study of the personal networks of black adolescents. Another approach is to elicit na mes of network me mbe rs fro m the respondent, then ask him or her to evaluate the relationship between each individual pair of a lters. We call this personal network  visualization. This method differs fro m the others because the respondent is being asked to evaluate a set of binary relationships that are then built into a representation of personal network structure, as opposed to the respondent being asked to try to summarize a ll re lationships into a structure fro m me mo ry.Mc Carty (1992, 2002) used this approach in a stud f structure within personal networks. Mitchell (1994) used this approach for a small sa mple  of ho meless wo men in Manchester, England. More recently, Wid me r and La Fa rga (2000) used visualizations of personal networks to study the variability in the structure of fa milies.

جزئیات:

عنوان انگلیسی مقاته:A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization

عنوان فارسی مقاله: مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی.

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢١١

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

قیمت: 21500 تومان

برای دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی اینجا کلیک کنید

http://irp30.ir/wp-content/uploads/2014/03/dl.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*